เตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ

การใช้ arimasu

あります => arimasu => อะริมะสึ (อะริมัส)


มีความหมายว่า มี/อยู่ ใช้กับสิ่งไม่มีชีวิตเท่านั้น


การใช้ arimasu มีหลักอยู่ว่า


1. คำนาม(สิ่งของ) ga + arimasu

えんぴつが あります=> empitsuga arimasu => มีดินสอ


2. สถานที่ ni + คำนาม(สิ่งของ) ga + arimasu

ここに ほんが あります。=> kokoni honga arimasu => ที่นี่มีหนังสือ


3. คำนาม(สิ่งของ) wa + สถานที่ ni + arimasu

การใช้ imasu

います => imasu => อิมะสึ (อิมัส)มีความหมายว่า มี/อยู่ ใช้กับสิ่งมีชีวิตเท่านั้น (คนหรือสัตว์)


การใช้ imasu มีหลักอยู่ว่า


1. คำนาม(คน/สัตว์) ga + imasu

いぬが います。 => inuga imasu => มีสุนัข


2. สถานที่ ni + คำนาม(คน/สัตว์) ga + imasu

いけに さかなが います.。=> ikeni sakanaga imasu => ในบ่อน้ำมีปลา


3. คำนาม(คน/สัตว์) wa + สถานที่ ni + imasu

desu ka แปลว่า

ですか => desuka => เดสก๊ะ


การเติม か เข้าไปท้ายประโยคนั้นเป็นการทำประโยคบอกเล่าให้กลายเป็นประโยคคำถามค่ะ


あなたわ せんせいですか。=> anatawa senseidesuka => อะนะตะวะ เซนเซเดสก๊ะ

แปลว่า คุณเป็นคุณครูใช่ไหม (Are you a teacher?)


これわ かさですか。=> korawa kasadesuka => โคะเระวะ คะสะเดสก๊ะ

แปลว่า นี้คือร่มใช่ไหม (Is it an umbrella?)

desu แปลว่า

です => desu => เดะสึ (คนญี่ปุ่นเค้าจะพูดเร็วๆว่า เดส)


มีความหมายเหมือน verb to be ในภาษาอังกฤษค่ะ

desu แปลว่า เป็น อยู่ คือ และยังเป็นการแสดงความสุภาพด้วย แปลว่า ค่ะ/ครับ


わたしわ せんせいです。=> watashiwa senseidesu => วะตะชิวะ เซนเซเดส


แปลว่า ฉันเป็นคุณครูค่ะ/ครับ (I am a teacher.)


これわ いすです。=> korewa isudesu => วะตะชิวะ อิซึเดส


แปลว่า นี้คือเก้าอี้ค่ะ/ครับ (This is a chair.)


わたしわ はやしです。=> watashiwa hayashidesu => วะตะชิวะ ฮายาชิเดส


แปลว่า ฉันชื่อฮายาชิครับ (I am Hayashi.)

มารยาทก่อนรัปประทานอาหารและหลังรับประทานอาหารของคนญี่ปุ่น

วันนี้จะมานำเสนอคำที่ใช้พูดก่อนรัปประทานอาหารและหลังรับประทานอาหารของคนญี่ปุ่นค่ะ ซึ่งถือเป็นมารยาทของคนญี่ปุ่นเลยนะคะ ถ้าใครไม่พูดก็จะดูเหมือนเป็นการเสียมารยาทอ่ะค่ะ จำสองคำนี้เอาไว้เผื่อไปญี่ปุ่นจะได้นำไปใช้กันนะคะ ^^ เริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ

++ก่อนที่คนญี่ปุ่นจะรับประทานอาหาร(ก่อนกินข้าว)จะพูดคำว่า

いただきます=> itadakimasu => อิตะดะคิมัส


แปลว่า จะรับประทานอาหารแล้วนะครับ / นะคะ

++และหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้ว(หลังกินข้าว)ก็จะต้องพูดคำว่า


ごちそうさまでした=> gochisousamadeshita => โกะจิโซซะมะเดะชิตะ


แปลว่า ขอบคุณมากครับ / ค่ะ (เป็นการขอบคุณที่ให้ข้าวเรากิน ประมาณนั้น)

การนับเลขในภาษาญี่ปุ่น ภาค3

ต่อไปจะเป็นการนับเลขใน หลักร้อย หลักหมื่น หลักแสน หลักล้าน ... ค่ะ


100 (one-hundred) => 百 =>
hya-ku

101 (one-hundred and one) => 百一 =>
hya-ku-i-chi

1,000 (one-thousand) => 千 =>
sen

1,010 (one-thousand and ten) => 千十 => sen-juu

10,000 (ten-thousand) => 一万 => i-chi-man

100,000 (hundred-thousand) => 十万 =>
juu-man

1,000,000 (one-million) => 百万 =>
hya-ku-man

10,000,000 (ten-million) => 千万 => sen-man

100,000,000 (hundred-million) => 億 => o-ku